05.04.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2016

05.04.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2016

Обществена поръчка предмет:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ ПЪРВИ ЮНИ гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”; Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” ; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”; Обособена позиция № 5 „Други хранителни продукти”; Обособена позиция № 6 „Пресни плодове и зеленчуци”.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ПЪРВИ ЮНИ, ГР. РАКОВСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВСКА, УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 1А
05.04.2016 | Публична покана
05.04.2016 | Документация за участие
05.04.2016 | Справка САПИ
05.04.2016 | Заповед
05.04.2016 | Образец №1-№12
20.04.2016 | Протокол от заседание на комисия
30.05.2016 | Подписани договори


Открита процедура за възлатане на ОП: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ ПЪРВИ ЮНИ гр. Раковски