Възлагане на ОП

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2017

Обществена поръчка предмет:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“ гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”; Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” ; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”; Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци”;.

Подробности в секция ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА