История и мисия

ЦДГ „Първи юни“ – гр. Раковски започва да фунционира като самостоятелно детско заведение от 01.02.1973 г.

През лятото на 2005 г. бе извършен основен ремонт на сградата, която промени изцяло облика й.

От 10.11.2009 ЦДГ „Първи юни“ е преобразувана в ОДЗ „Първи юни“.

През 2012 година детското заведение бе санирано по проект за енергийна ефективност по оперативна програма „Регионално развитие“.

ОДЗ „Първи юни“ функционира с 5 групи – 1 яслена и 4 градински групи. В тях се оглеждат, възпитават и обучават 140 деца на възраст от 2 до 6 години. Допълнителни дейности, които се провеждат в детската градина извън Държавните образователни стандарти са спортни танци и англий-ски език с децата от подготвителните групи – 5 и 6 годишни. Детската градина работи по програмна система „Приказни пътечки“ на издателство „Булвест 2000“.

Мисията на деската градина е формиране у младото поколение още в най-ранна възраст на способности за бърза адаптация към заобикалящите го промени и адекватна социална позиция. Нашата цел е осигуряване на равен достъп до качествено образование, като се развие максимално потенциалът на всяко дете, благодарение на приноса и опита на възрастните – родители и учители.