Настоятелство

С решение № 420/28.12.2009 г. на Пловдивски окръжен съд бе вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел при П О С Сдружение „Настоятелство към ОДЗ „Първи юни“ – гр. Раковски.

Учредители на сдружнието са:

1.АЛБЕНА ЖЕКОВА – председател

2.ВЕСЕЛИНА ГАДЖЕВА – член

3.НАДЯ ПЛАЧКОВА – член

4.ИВАНКА ЛЕСОВА – член

5.ВЕРА ТОТОВА – член.

Целта на настоятелството е чрез обединяване усилията на родителите и обществеността, с тези на държавните и общински  органи, физически и юридически лица да се постигнат по-високи резултати в работата с децата.

По решение на съвета на настоятелите на първото събрание за приемане  членове на настоятелството  бе предложено да се събира ежемесечен членски внос. Решенията на настоятелството са задължителни за всички родители, чиито деца посещават детското заведение.

След учредяването си настоятелството успя да обедини усилията на всички родители и чрез средствата, събрани от членския внос и началната вноска на първите членове бяха направени някои,отлагани  с години, поради липса на финансов ресурс, подобрения на материалната база

Бяха подменени креватчетата в някои от групите. Закупен бе и един дидактичен шкаф, необходим за по-добрата организация на работата на колектива.

Благодарение огромната енергия и желание на председателя госпожа Албена Жекова и на фирма „Цима-99“ – гр. Раковски бяха под-менени гардеробчетата на децата и вратите на помещенията в детското заведение.

През 2012 г. настоятелството участва с проект „Иновативна детска градина-подкрепящи родители“ към Община Раковски.Размерът на финансовата помощ по този проект бе 1000 лв.  След успешното класиране на проекта бяха закупени лаптоп и принтер, които се използ-ват от педагогическия колектив, с цел повишаване качеството на учебно възпитателната работа в детската градина.

През есента на 2012 г. настоятелството участво с проект към Местна инициативна група – гр. Раковски –  „Здрави корени-жив дух“ по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“.

На 17.03.2014 г. беше подписан договор между Сдружение „Настоятелство към ОДЗ „Първи юни“ и Държавен фонд „Земеделие“ за финансова помощ по този проект  в размер на 8,859,73лв.

Благодарение на този проект в детската градина ще бъде създадена фолклорна група с децата от трета и четвърта подготвителни групи, която ще вземе участие във Фестивала на белия щъркел – с. Белозем – 17.05.2014 г. и Майските дни на културата, които ще се прове-дат на територията на Община Раковски също през месец май 2014 г.

А ето и останалите придобивки от този проект  за ОДЗ „Първи юни“:

– изработване и поддръжка на динамичен сайт – www.odz-1uni.com;

–  закупуване на цифрова видеокамера;

– закупуване на мултимедия и екран, със стойка;

– закупуване на 17 броя народни носии за момичета и 17 броя народни носии за момчета;

– изработване на 50 бр. детски книжки за апликиране на народни носии;

– беседа с представител на Етнографски музей – Пловдив и педагогическия колектив, с цел запознаване с традиционни празници и обичаи.