Документи

2021

14.06.2022 г. | Информация, относно провежданите дейности, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

01.10.2021 г. | Познавателни книжки

01.10.2021 г. | Програма за превенция на преждевременно напусналите образователната система

01.10.2021 г. | Програма за предоставяне на равени възможнжсти

01.10.2021 г. | правилник за дейността 2021

01.10.2021 г. | Правила за работа и мерки при възникване на съмнение или заболяване от дете или възрастен от COVID

01.10.2021 г. | план квалификация 2021

01.10.2021 г. | МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

01.10.2021 г. | ИНФОРМАЦИЯ И РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

01.10.2021 г. | Дневен режим

01.10.2021 г. | Дейност на общественият съвет и организация на работа

01.10.2021 г. | График на допълнителните дейности

01.10.2021 г. | Годишен Комплексен План 2021

01.10.2021 г. | План финансиране 2020-2024

01.10.2021 г. | Етичен кодекс

01.10.2021 г. | етичен кодекс за работещите с деца

01.10.2021 г. | ПРОТОКОЛ №1

01.10.2021 г. | СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИТУАЦИИТЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА І И ІІ ГРУПА ПРИ ОДЗ

01.10.2021 г. | СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

01.10.2021 г. | Стратегия и програмна система

01.10.2021 г. | УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН