Беседа

Беседа на тема „Традиционен празничен календар при българите католици – коледуване и лазаруване“, проведена на 30.04.2014 г. с участието на педагогическия колектив на ОДЗ „Първи юни“ – гр. Раковски, г-жа Мария Гиева – изпълнителен директор на Местна инициативна група – гр. Раковски и госпожа Албена Жекова – председател на Сдружение „Настоятелство към ОДЗ „Първи юни“ – гр. Раковски.

Лектор по темата бе доц.д-р Ангел Янков .- директор на Регионален етнографски музей – гр.Пловдив.

Беседата бе проведена във връзка с реализирането на дейностите по проект „Здрави корени – жив дух“, финансиран  по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007/2013 год. и мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“ от Стратегията за развитие на Местна инициативна група – гр. Раковски, подкрепени от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.